Menu

021-44387044

info@onlineupvc.com

توری پنجره

صفحه اصلیتوری پنجره
صفحه اصلیتوری پنجره
توری پنجره دوجداره
دو عاملی که مهمترین تاثیر را بر قیمت گذاری متخصص دارند جنس استفاده شده برای ساخت قاب و توری است. امروزه کارگا ه های ساخت توری از آلومینیوم و PVC برای ساخت چارچوب استفاده می کنند. قیمت توری پنجره نیز بر اساس کیفیت و نرم و ضخامت آن متفاوت است. یکی از موارد پیش بینی نشده می تواند تعمیرات احتمالی و نادیده ای باشد که بایستی در لولاها و یا دستگیره ها انجام شود و البته باعث افزاش دستمزد می شود.