Menu

021-44387044

info@onlineupvc.com

ارزیابی پنجره دو جداره

صفحه اصلیمقالاتارزیابی پنجره دو جداره
صفحه اصلیمقالاتارزیابی پنجره دو جداره


برای مطالعه دقیق میزان تلفات حرارتی از پنجرهای دو جداره و مقایسه عملکرد آنها نسبت به پنجره های ساده تک شیشه ای نیاز به بررسی مکانیزمهای مختلف انتقال حرارت است.

جابجایی و تشعشع روی سطوح خارجی، هدایت در داخل شیشه ها،جابجایی و تشعشع در فاصله هوایی دو پنجره و حتی نفوذ تشعشع خورشید از شیشه ها به داخل از جمله مکانیزمهای دخیل در انتقال حرارت است.
به همین دلیل برای مطاله عملکرد سیستمها عموما از فرضیات ساده کننده ها استفاده میشود.شاید ساده ترین تقریب استفاده از فرض انتقال حرارت هدایت یک بعدی در داخل شیشه ها و لایه هواست.
در این شرایط میتوان نرخ انتقال گرما را به راحتی با کمک مقاومتهای حرارتی مقایسه کرد،اما باید توجه داشت که سیال بین دو جداره شیشه ها با دماهای مختلف ساده باقی نمیماند.
در واقع ایجاد گرادیانهای دما در سیال باعث برقراری حرکت در آن میشود.سیال مجاور سطح گرم در اثر گرم شدن سبک شده و به سمت بالا حرکت کرده و سیال سرد از دور دست جایگزین آن میشود.
بدین ترتیب حرکتهای چرخشی در داخل لایه هوایی محبوس بین دو شیشه ایجاد میشود.این حرکتها بر نرخ اتلاف گرما از پنجره تاثیر دارند.
البته باید توجه داشت که تنها اضافه کردن حرکتهای جابجایی آزاد در گاز هنوز مدل کاملی از مسئله نیست. بر همین اساس آثار تشعشعی گازها و جداره ها با توجه به پایین بودن نرخ های تبادل حرارت میتواند تاثیر
قابل توجه ای بر رفتار سیستم پنجره دو جداره و جلوگیری از اتلاف انرژی داشته باشد.
 

Rate this item
(26 votes)